Specifikace ptfe

český výrobce teflonových produktů

Flexon® je obchodní označení pro polytetrafluoretylen (zn. PTFE nebo PF 4), který je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho charakteristické vlastnosti.

  • vynikající chemická odolnost
  • výborná odolnost proti vysokým teplotám
  • výborné dielektrické vlastnosti
  • odolnost proti stárnutí
  • nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
  • dobré kluzné vlastnosti

Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na vlastnosti použitého materiálu. Mimo již uvedené vlastnosti patří k jeho výhodám fyziologická nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.

Tepelná stabilita

PTFE je stabilní v rozmezí teplot od -170 ºC do +250 ºC, přičemž je nutno respektovat změny jeho vlastností v závislosti na teplotě. Při vyšší teplotě nastává rozklad, který při měření hmotnostních ztrát je do teploty 380 ºC nepatrný. Od 380 ºC intenzita rozkladu roste a vznikají plynné rozkladné produkty, které ve styku se vzduchem a vzdušnou vlhkostí tvoří další sloučeniny. Při tepelném rozkladu vzniká např. fluorovodík, tetrafluoretylen, hexafluorpropylen, perfluorizobutylen, oktafluorcyklobutan a další. Téměř všechny jsou toxické.

Zápalnost

PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575 ºC. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.

Elektrické vlastnosti

PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti, které jsou jen málo závislé na teplotě a frekvenci. Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm. Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádově vyšších než 1010 ohm a měrný vnitřní odpor hodnot vyšších než 1013 ohm.cm. Permitivita je menší než 3 a ztrátový činitel je menší než 10 -2.

Chemická odolnost

PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům a to i za zvýšených teplot. Není odolný proti roztaveným alkalickým kovům, elementárnímu fluoru, roztoku sodíku v kapalném amoniaku a některým organokovovým sloučeninám alkalických kovů. U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.

Fyzikální vlastnosti

PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot a dostatečnou pružnost při velmi nízkých teplotách, velmi dobrou vrubovou a rázovou houževnatost v širokém rozsahu teplot. Při tlakovém zatížení se nedrtí, ale má sklon k tečení, přičemž stupeň deformace při daném napětí je časově závislý. Proto nemá pro trvalé zatížení napětí převyšovat 10% ze zjištěné pevnosti při dané teplotě. Pevnost v tahu je vyšší než 12 Mpa a tažnost je větší než 150 %. Hustota je 2,15 - 2,25.103 kg/m3 . Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11. Nasákavost ve vodě nenastává a dílce nemění své rozměry ani po dlouhodobém uložení ve vodě.

Doplňující vlastnosti

PTFE odolává dobře povětrnostním vlivům a mikroorganismům, je fyziologicky nezávadný i při implantaci do živé tkáně. Při větší dávce radioaktivního záření degraduje.

Certifikáty

Atest Certifikát Certifikat-trubky

Ochranná známka

Známka
TOPlist